ARV, GAVE OG GENERASJONSSKIFTE

Mange forventer at arveavgift blir gjeninnført. Politikere, økonomer, OECD og IMF har tatt til orde for det.

I så fall kan man vurdere å overføre formuer/eiendeler, f.eks. hytter, til neste generasjon nå.

Overføringen må være gjennomført med tilstrekkelig notoritet. Det tilsier skriftlig dokumentasjon (gavebrev, skjøter, aksjeeierbok), og overføring i offentlige registre.

I sammenheng med et generasjonsskifte kan det også bli behov for å opprette testament.

For fast eiendom blir det gjerne spørsmål om bruksrett og særeie.

For aksjer i familiebedrifter kan det oppstå spørsmål om aksjeklasser, skjevdeling av utbytte og stemmerettsbegrensninger.

Videre bør man, spesielt hva angår aksjer, se nærmere på skatteposisjoner og skattekonsekvenser.

Gaveoverføring til barn utløser ikke gevinstbeskatning. Det gjelder som hovedregel også gaver til barns aksjeselskap, noe som kan være fordelaktig. Her gjelder skattemessig kontinuitet.

I noen tilfeller ønsker giver å sitte igjen med en pengesum. Da kan man vurdere utbytte, salg eller gavesalg, avhengig av bl.a. inngangsverdier (og RISK).

Negativ inngangsverdi tilsier at aksjene ikke bør selges (realiseres). Hvis gaven skal verdsettes, bør man da vurdere sannsynligheten for at den negative inngangsverdien kommer til beskatning i overskuelig framtid.

Dersom aksjene var gjenstand for oppregulering 1.1.1992, må man ta hensyn til skattelovens § 20-2 andre avsnitt (tapsbegrensning ved realisasjon) og Høyesterettsdommen i Rt. 2013 s 885 (realisasjon etter spleis av aksjer).

Vi har erfaring i å gjennomføre generasjonsskifter.

Av advokat Thorvald Fr. Grindstad

Se også
Kontakt oss