Arbeidsmiljølovens kap 14 A har (fra 2016) hatt stramme rammer for konkurranseklausuler. De kan ikke gjelde lenger enn for ett år fra arbeidstaker slutter, og arbeidsgiver må betale lønnskompensasjon. Arbeidstaker kan før han bestemmer seg for å si opp, kreve at arbeidsgiver tar stilling til om klausulen vil bli benyttet (med lønnskompensasjon). Arbeidsgiver må da svare innen fire uker.

Arbeidsmiljølovens kap 14 A gjelder bare konkurranseklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Konkurranseklausuler mellom andre avtaleparter reguleres av den «gamle» bestemmelsen avtalelovens § 38. Den er ikke like streng, og langt mer skjønnsmessig. Det er eksempler på at opp til 5 års konkurranseklausuler har stått seg i forhold til avtalelovens § 38. Utenfor ansettelsesforhold er det gjerne i aksjonæravtaler, virksomhetsoverdragelser og aksjesalgsavtaler det avtales konkurranseklausuler.

Grensen for anvendelsesområdet for arbeidsmiljølovens kap 14 A var tema i en dom fra Borgarting lagmannsrett fra 2. april 2020 (LB-2019-29891). I den saken ble det både inngått en sluttavtale for arbeidsforholdet, og en aksjesalgsavtale for salg av den ansattes aksjepost på 23,37 %. Det var i sistnevnte avtale konkurranseklausulen var inntatt. – Retten kom der til at arbeidsmiljølovens kap 14 A kom til anvendelse fordi det var så nær sammenheng mellom de to avtalene. Det holder derfor ikke å se på hvem som er de formelle parter i den enkelte avtale.

Av advokat Thorvald Fr. Grindstad