For privatpersoner som opplever gjeldsproblemer foreligger det et regelverk som på en god måte gir muligheter til å få kontroll over vedkommendes økonomi.
For næringsdrivende foreligger ikke tilsvarende regelverk.
For både næringsdrivende og privatpersoner er det en gjenganger at en venter for lenge med å søke hjelp hos fagkyndige personer. Det er derfor en oppfordring at en søker bistand så snart en ser at en ikke lenger har styring over sin økonomi.

NÆRINGSDRIVENDE

Et klassisk eksempel på en bedrift som kommer i et økonomisk uføre er at den inngår nedbetalingsavtaler med de kreditorene som trykker på for å få oppgjør og som leder til at det ikke gjennomføres en helhetlig vurdering av hvorledes en skal løse de økonomiske problemene.

Særlig dersom bedriften er i en akutt økonomisk krise bør den være meget forsiktig med å inngå slike avtaler. Dersom virksomheten går konkurs, kan det i sin ytterste konsekvens både føre til erstatningsansvar og straffeansvar for de ansvarlige.

I slike tilfeller er det derfor særlig viktig at bedriften søker profesjonell bistand fra advokat eller andre med kompetanse innen økonomisk rådgivning.

En rådgivning kan typisk innebære forslag om refinansiering av virksomheten, eventuelt i kombinasjon med en akkordløsning, som innebærer at virksomheten får nedregulert sitt mellomværende med sine kreditorer som grunnlag for fortsatt drift.

En lite kjent ordning er at bedrifter i visse tilfeller kan søke beskyttelse mot pågang fra kreditorer ved å søke gjeldsforhandlinger hos den lokale domstolen. Reglene om gjeldsforhandlinger i denne forbindelse er regulert i konkursloven. Ordningen er innrettet på en slik måte at det ikke vil være grunnlag for å begjære selskapet konkurs så lenge bedriften arbeider med å få til en ordning med sine kreditorer.

Ordningen blir benyttet i meget liten utstrekning, noe som både skyldes at den er kostbar, innebærer at bedriftens svake økonomi blir offentlig kjent og at bedrifter ofte ikke har økonomi til å gjennomføre en gjeldsordning på de vilkår som bestemmelsene krever.

Av denne grunn søkes det som regel om å komme frem til en ordning med kreditorene uten å be om beskyttelse fra domstolen.

 

PRIVATPERSONER

For privatpersoner har det offentlige en plikt til å bistå ved økonomiske problemer ved at den enkelte kommune stiller til disposisjon rådgivere som kan bistå, typisk i forbindelse med søknad om gjeldsforhandlinger, eller ved å kontakte NAVs økonomitelefon.

For privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer gir gjeldsordningsloven en mulighet til å få ordning på vedkommende økonomi og som innebærer at han eller hun betaler sine kreditorer mest mulig ned på gjelden i løpet av som regel 5 år mot at restgjelden avskrives med unntak av pantegjeld på bolig som vedkommende beholder innenfor boligens verdi tillagt 10 % .

For å komme inn under loven må søkeren være varig betalingsudyktig, gjeldsordningen må ikke virke støtende og søkeren har forsøkt på forhånd, gjerne med bistand fra det offentlige, å løse sine problemer på egen hånd.

Den som oppnår en gjeldsordning har som hovedregel rett til å beholde sin eierbolig av rimelig størrelse og standard. Loven åpner også for at bil kan beholdes i noen tilfeller.

Under gjeldsordningen har søkeren rett til å beholde et rimelig beløp til egen og eventuelt familiens forsørgelse i tillegg til dekning av rimelige boutgifter.

I følge loven kan gjeldsordning ikke bli innvilget dersom gjelden til det offentlige utgjør en betydelig del av de totale gjeldsforpliktelsene. I slike tilfelle kan det være aktuelt å søke bistand hos advokat eller annen rådgiver som kan søke om å komme frem til en minnelig løsning med det offentlige.

Det vil heller ikke være mulig å få til en gjeldsordning etter nevnte lov dersom vedkommende samtidig driver næringsvirksomhet.

Dersom en privatperson blir slått konkurs, åpner konkursloven for at vedkommende kan søke gjeldsordning under konkursen.