ENTREPRISESAKER

 

1  Entreprisesaker kjennetegnes av:

·        Godt dokumenterte avtaler, som regel basert på en standardavtale, f.eks. NS 8407 (totalentreprise), NS 8405 (utførelsesentreprise), eller NS 8415 (underentreprise).

·        Et omfattende faktisk saksforhold, med behov for å forstå konstruksjoner, byggemetoder og andre byggtekniske forhold. 

 

2  Vanlige tvistespørsmål i entreprisesaker er:

Foreligger feil eller mangler? Er resultat i henhold til avtalte krav, TEK17 og aksepterte normer?

Hva er årsaken til feil eller mangler? Klarlegge årsaksforhold, med behov for fagkyndighet.

Gjelder feilen prosjekteringen eller utførelsen?

Plassering av risikoen for årsaksforholdet, med grunnlag i kontraktsbestemmelser og funksjonsfordeling.

I tilfelle prosjekteringsfeil: Hva er prosjektert av henholdsvis byggherre og entreprenør?

Risikoen for forhold i grunnen: Har byggherre oppfylt sin opplysningsplikt om forhold ved grunnen? Har entreprenør oppfylt sin undersøkelsesplikt? Og varslingsplikt? Som hovedregel ligger ansvaret for grunnen på byggherre.

Ringstabekkdommen (LB-2012-108542) belyser flere temaer: Vanskelige grunnforhold var generelt kjent. For svak klamring av rør under støpt betongplate – i kombinasjon med overfylt masse - var uaktsom av både prosjekterende konsulent og utførende rørlegger. Men ikke grovt uaktsom fordi det først var noen år senere at bransjen ble oppmerksom på svakhetene ved løsningen.

Varsling av bl.a. fristforlengelse og vederlagsjustering.

Oppgjør og vederlagsjustering.

  

3  Rimelige parter bør søke å løse tvister i minnelighet.

 

Av advokat Thorvald Fr. Grindstad

Se også
Kontakt oss