FAMILIE OG ARV
Vårt kontor kan bistå i de fleste sakene som referer seg til familie og arv. Dette gjelder blant annet følgende type saker:

Samboeravtale
I Norge velger mange mennesker å organisere samlivsformen gjennnom samboerskap i stedet for ekteskap. Denne samlivsformen er i liten grad lovregulert og undersøkelser viser at behovet for å opprette samboeravtale, som i de fleste tilfellene primært regulerer det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd , er stort.
I de aller fleste samboerskap anbefales det at det opprettes samboeravtale for å unngå krevende oppgjør ved samlivsbrudd.
Det er viktig å være klar over at samboeravtalen vil utgjøre rammen for hvilke aktiva og passiva som inngår ved arveoppgjøret etter samboerne og betydningen av å ha opprettet samboeravtale kan være stor selv om samboerskapet ikke oppløses i levende livet.
Nærmere informasjon finner du under fagatikler.

Ektepakt
Ektepakt er en avtale som primært regulerer oppgjøret ved samlivsbrudd på samme måte som samboeravtaler for samboere.
Selv om lovgivningen i stor utstrekning regulerer det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd, vil det i mange tilfeller likevel være behov for å opprette ektepakt, det være seg typisk der ekteparet har med seg ulike verdier og gjeld inn i ekteskapet eller som en følge av arv de har mottatt.
Det kan også være viktig å regulere i hvilken grad gjenlevende skal kunne sitte i uskiftet bo med førstavdødes særeie.
På samme måte som for samboerforhold kan vil ektepakten danne rammen for oppgjøret ved ektefellenes død.
Nærmere informasjon finner du under fagartikler.

Testament
For samboere vil det ofte være behov for å opprette testament etter som samboere i liten utstrekning vil være berettiget til arv eller til å sitte i uskiftet bo. Det er kun samboere med felles barn som uten videre arver hverandre og kan sitte i uskiftet bo. Imidlertid er arven begrenset til en mindre arv (4 G) mens uskifteretten er begrenset til å gjelde bolig, bil og fritdseiendom.
Ektefeller er etter regelverket bedre ivaretatt og de som kun har felles barn kan sitte i uskiftet bo så lenge ingen av dem har særeie. Ektefellene har også en lovmessig arverett på ¼ av det avdøde etterlater seg, men minimum et beløp tilsvarende 4 G.
I de tilfellene hvor samboerparet eller ekteparet har særkullsbarn, begrenses ofte mulighetene til å sikre gjenlevende i betydelig grad og en bør i disse tilfellene vurdere hva som bør gjøres av tiltak.
Nærmere informasjon finner du under fagartikler

Fremtidsfullmakt
Ved å opprette fremtidsfullmakt bestemmer du selv hvem som skal ivareta dine økonomiske interesser m.v dersom du pga sykdom eller andre forhold ikke lenger er i stand til å ta egne beslutninger.
Som regel bør det være ektefelle/samboer eller barn, eventuelt advokat eller andre med særlig kunnskap tilknyttet næringsvirksomhet som oppnevnes til å ivareta dine interesser.
Dersom du ikke oppretter fremtidsfullmakt , er det Fylkesmannen i ditt distrikt som treffer avgjørelse, f.eks ved salg av eiendom eller andre verdigjenstander, noe som er tungvint og kan i tillegg være en ressurskrevende løsning.
Rådet er at alle bør opprette en fremtidsfullmakt.
Nærmere informasjon finner du under fagartikler.

Arveoppgjør
Vårt kontor har lang erfaring med å bistå som bostyrer, testamentsfullbyrder eller rådgiver for enkeltpersoner i arvesaker.

Som regel bør arveoppgjør skje i privat regi, men hvor det er uklart om avdøde etterlater seg netto verdier eller hvor det foreligger tvist mellom arvingene, anbefales gjerne offentlig skifte.

Arveoppgjør kan i visse tilfeller være kompliserte, i andre tilfeller kurante. Det kan være formålstjenlig å ta kontakt med advokat for i første omgang å avklare om det kun er behov for en engangskonsultasjon eller om det er behov for mer omfattende bistand.


Samlivsbrudd/skilsmisse

Vårt kontor yter bistand i forbindelse med økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd/skifte. Det kan være formålstjenlig å ha en første gangs konsultasjon for å avklare om en står overfor et enkelt oppgjør som klient kan håndtere selv eller om det er behov for mer bistand.

Der samboere/ektefeller har brakt med seg ulike verdier inn i forholdet eller har arvet/mottatt gaver fra respektive familier, kan i noen tilfeller oppgjøret kreve omfattende bistand for å bringe på det rene sine rettigheter. Det samme kan gjelde dersom næringsvirksomhet inngår i skiftet. I sistnevnte tilfelle kan det by på særlige problemer med å fastsette verdi på næringsvirksomheten om den inngår i skiftet.

Kontakt oss