FREMTIDSFULLMAKT - VELG DIN EGEN VERGE
Ved å opprette en fremtidsfullmakt bestemmer du selv hvem som skal ivareta dine økonomiske interesser og hvilke fullmakter vedkommende skal gis dersom en blir ute av stand til å ivareta egne økonomiske og personlige interesser. Det er typisk være aktuelt ved demens og andre tilfeller hvor en på grunn av sykdom e.l. ikke lenger evner å ta selvstendige avgjørelser. 

Dersom du ikke gjør det, vil det i mange tilfeller være nødvendig at Fylkesmannen oppnevner en verge som skal ivareta dine interesser og som i tillegg skal treffe avgjørelser i visse økonomiske anliggende.

I følge vergemålsloven, som inneholder regler om fremtidsfullmakt, er det som regel ikke behov for å opprette en fremtidsfullmakt der det kun er aktuelt å dekke løpende utgifter til hushold mv. Her er det bestemt at nære familiemedlemmer har fullmakt til å betale løpende regninger mv uten at fremtidsfullmakt er opprettet. I andre tilfeller, så som ved alg av bolig, fritidseiendom, bil, aksjer og ved spørsmål om utdeling av arv, er det derimot Fylkesmannen som treffer avgjørelser. 

Du bestemmer selv hvem som skal være din fullmektig, det være seg et familiemedlem, en nær venn eller advokat, eventuelt flere sammen.

I tillegg til retten til å disponere konti kan en fremtidsfullmakt typisk inneholde retten til følgende disposisjoner:

Gi gaver til barn og barnebarn i tilknytning til jul, fødselsdager, konfirmasjon mv, eventuelt etter gitte retningslinjer
Selge bolig og eventuelt innbo/løsøre dersom en får fast plass på sykehjem
Gi forskudd på arv
Selge/overdra hytte
Selge aksjer mv

Fylkesmannens retningslinjer gir meget begrensede muligheter til å gi forskudd på arv eller gaver av betydning. Gjennom de fullmakter som gis i en fremtidsfullmakt vil en derimot selv kunne treffe beslutninger om nevnte forhold.

For at en fremtidsfullmakt skal være gyldig, må den opprettes skriftlig og bl.a. undertegnes av to vitner.

Det anbefales at fremtidsfullmakt opprettes av advokat slik at en både sikrer at den er gyldig og for å sikre at den inneholder de ønskede fullmakter.

Fremtidsfullmakt er noe alle bør vurdere å opprette.

 

Se også
Kontakt oss