FUSJON OG FISJON AV AKSJESELSKAPER

Fritaksmetoden gjør det skattemessig gunstig å etablere konsern (mor- og datterselskaper). Andre grunner til å endre selskapsstruktur kan være sammenslåing eller oppsplitting av virksomheter, eller kjøp og salg av selskaper eller deler av selskaper.

Fusjon og fisjon av aksjeselskaper er ofte veien å gå for å oppnå ønsket selskapsstruktur uten at omdanningen skal utløse beskatning.

Skattefri fusjon og fisjon krever at man holder seg innenfor detaljerte regler og prinsipper i både aksjeloven og skatteloven. Det er nødvendig med forståelse av både de generelle prinsipper, og av fusjons- og fisjonsreglene spesielt.

I praksis er ingen fusjons- eller fisjonstilfeller helt like. Det oppstår alltid spørsmål som krever slik innsikt som nevnt. 

Vi har erfaring fra et tresifret antall fusjoner og fisjoner.

Av advokat Thorvald Fr. Grindstad

Se også
Kontakt oss