Permittering

Permittering er et virkemiddel bedriften kan benytte når det er midlertidig nedgang i arbeidsoppgaver. Dersom det foreligger grunnlag for permittering, vil arbeidstaker i de fleste tilfeller få innvilget dagpenger fra Nav.
En permittering suspenderer arbeidsforholdet, og arbeidstaker har ikke arbeidsplikt og arbeidsgiver har ikke lønnsplikt. Det er videre slik at en permittert arbeidstaker kan si opp den stillingen vedkommende er permittert fra med dagers varsel. Vanlige oppsigelsestider gjelder derfor ikke under permittering.

 

Erstatning

Dersom en oppsigelse er usaklig, vil arbeidstaker ha krav på erstatning fra arbeidsgiver. erstatningen arbeidstaker kan få, kan deles i tre; lidt økonomisk tap, fremtidig økonomisk tap og oppreisning.
Dersom vedkommende som blir oppsagt ikke har fremmet krav om å stå i stillingen i påvente av en rettslig prøving av oppsigelsen, vil tapet arbeidstaker lider frem til det foreligger en dom, være lidt økonomisk tap. Fremtidig økonomisk tap, er det påregnelige lønnstapet frem til vedkommende får en ny jobb. Her vil det ofte måtte gjøres skjønnsmessige avveininger, der utsiktene til at vedkommende skal kunne få seg en ny jobb, vil være sentralt. Oppreisning er erstatning for ikke-økonomisk tap. For at arbeidstaker skal kunne tilkjennes oppreisningserstatning, kreves det at arbeidsgiver har opptrådt klanderverdig i prosessen med oppsigelse eller avskjed.
Dersom du har blitt oppsagt, kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med advokat for å få en vurdering av saken, og hvordan man skal gå frem overfor arbeidsgiver. Det er flere frister knyttet til oppsigelse og avskjed, blant annet en egen søksmålsfrist. Man bør derfor ta kontakt med en advokat så snart det foreligger en oppsigelse.

 

Se også
Kontakt oss