TVISTELØSNING OG PROSESS / SØKSMÅL

Hvis begge parter er realistiske og rimelige, bør man greie å løse tvister i minnelighet. Sjansen for å lykkes med det, avhenger i praksis av bl.a. saksområdet og sakens kompleksitet. Partenes advokater vil normalt forsøke å få til løsninger.

Andre fremgangsmåter for tvisteløsning utenom domstolene, er voldgift og på noen områder særskilte nemnder. - Om rettsmegling, se nedenfor.

Søksmål for domstolene er den tradisjonelle tvisteløsningsmåten, som staten stiller til rådighet. Risikoen for å bli saksøkt er avgjørende for at rettigheter og plikter skal bli respektert og oppfylt. Søksmål må derfor være en mulig måte å løse de aller fleste tvister på.

Når det er sagt, er det all grunn til å understreke begrensningene og ulempene ved søksmål. Søksmål er kostbart fordi prosessen må følge bestemte former og alle sakens spørsmål må være opplyst og forberedt. Når man først lar det gå til søksmål, vil man gjerne sikre et best mulig resultat. Det gjelder ikke minst når man vet hvor usikkert utfallet kan være, jf nedenfor.

Utfallet av søksmål er mer uforutsigbart enn man skulle tro. Det kan skyldes flere forhold, bl.a. at parter har en tilbøyelighet til å undervurdere motpartens argumenter. Og at det faktum som fremkommer under hovedforhandlingen, kan bli annerledes enn forventet.

Men det kan også skyldes begrensninger på domstolssiden. Saker partene og deres advokater har hatt minst ½ år på å bearbeide, skal kanskje avgjøres etter bare èn dag i retten. Mange opplever at fakta og argumenter ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet, og dermed heller ikke forventet resultat. Parter kan sitte igjen med et inntrykk av at utfallet ble tilfeldig.

Det viser seg også at saker som ankes, ofte får et annet utfall i lagmannsretten. Man får tro at dom nr 2 som regel er mer riktig enn dom nr 1, men det er heller ikke gitt.

Dette gjør det vanskelig for partene å ta riktige beslutninger.

Det er viktig å være klar over disse begrensningene ved hva man kan forvente å oppnå ved søksmål. Man kan imidlertid ikke velge bort søksmål som en mulig tvisteløsningsmetode. Søksmålsmuligheten spiller en viktig rolle under forhandlinger og er som nevnt et nødvendig virkemiddel for at rettigheter og plikter skal bli respektert og oppfylt.

Domstolene tilbyr rettsmegling. Det foretas rettsmegling i omkring ¼ av sakene, og i over halvparten av disse resulterer rettsmeglingen i forlik. – Noen lar det gå til søksmål i tillit til at de uansett kan redde seg i land gjennom en rettsmegling. Det kan man imidlertid ikke ta for gitt. Man risikerer at motparten avslår invitasjonen til rettsmegling.

Av advokat Thorvald Fr. Grindstad

Se også
Kontakt oss