UTBYGGINGSAVTALER OG UTVIKLINGSAVTALER (OPSJONSAVTALER)

Utbygger eller grunneier kan inngå avtale med kommunen om diverse spørsmål i anledning en planlagt utbygging. Det kalles utbyggingsavtale.

Videre kan utbygger inngå avtale med grunneier, som gir utbygger rett (opsjon) til å få kjøpt et område etter først å ha gjennomført nødvendig regulering. Den kan benevnes utviklingsavtale eller opsjonsavtale, for å skille den fra foran nevnte utbyggingsavtale.

Utviklingsavtaler (opsjonsavtaler) gir utbygger fullmakt til å gjøre det som er nødvendig for å få området regulert til ønsket utbyggingsformål. Området blir samtidig båndlagt, og utbygger forplikter seg til enn viss innsats og framdrift i sitt arbeide med prosjektet.

Det kan være aktuelt å inndele samarbeidet i faser med bestemte milepæler.

Hvis utbygger ikke oppnår ønsket regulering og utnyttelse, kan han la være å benytte opsjonen.

Kostnadene dekker utbygger. Dersom prosjektet ikke blir realisert, tilfaller alt prosjekteringsmateriale grunneier. Dette er risikoen og prisen utbygger betaler for sin rett (opsjon) til å få eiendommen på hånden. For antatt lukrative områder kan grunneier i tillegg betinge seg en opsjonspremie.

Utviklingsavtaler vil ha en tidsbegrensning.

Utbyggingsavtaler mellom utbygger/grunneier og kommunen kan regulere forskjellige spørsmål avhengig av behov og ønsker på begge sider. Plan og bygningslovens kapitel 17 har strammet inn hva de kan omfatte. Sentrale temaer er gjerne gjennomføring av rekkefølgebestemmelser, utbyggingsgrad og bekosting av kommunale tiltak forårsaket av utbyggingen.

Vi er vant med å klarlegge behov og formulere gjennomtenkte avtaler.

Av advokat Thorvald Fr. Grindstad

Se også
Kontakt oss