Salær

1. Saker der det gis fritt rettsråd / fri sakførsel (fri rettshjelp)

I familiesaker, erstatningssaker, boligsaker og en del andre typer saker dekkes utgiftene til advokat av det offentlige dersom enslig forsørger har en brutto inntekt på maksimum kr 246 000,- pr år eller ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi har en samlet brutto inntekt på maksimum kr 369 000,-.

I tillegg må ligningsmessig formue ikke overstige kr 100 000,-.

Personer i husstand med brutto årlig inntekt kr 100 000 eller høyere må betale en egenandel stor kr 1 020,- i saker kmed fritt rettsråd(saker som ikke føres for domstolene) og 25% av advokatutgiftene bebrenset oppad til kr 8 160,- i saker med fri sakførsel(saker som føres for domstolene).

Våre advokater vil undersøke hvorvidt du og din sak vil kvalifisere for fritt rettsråd eller fri sakførsel. 


2. Rettshjelpsdekning via forsikringsselskap

I en del tilfeller hvor man havner i en tvist vil utgiftene til advokat og annen sakkyndig bistand kunne dekkes via rettshjelpsforsikring som normalt er en del av villa-, innbo-, eller annen privatforsikring.

I disse sakene må forsikringstaker betale en egenandel som typisk utgjør kr 4 000,- med tillegg av 20 % av overskytende utgifter.

Våre advokater vil undersøke hvorvidt vilkårene for dekning av advokatutgifter via rettshjelpsforsikringen er tilstede.


3. Andre juridiske oppdrag

Vår timespris vil avhenge av den enkelte saks omfang, kompleksitet samt erfaringsgrunnlag.

Så vidt mulig vil advokaten forsøke å anslå de totale kostnadene for oppdraget ved oppstart av oppdraget.

Timepris for privatpersoner

  • Advokat: fra kr 1 750,- til kr 2 500,- inkl mva pr time
    Advokatfullmektig: fra kr 1 375,- til kr 1 900,- inkl mva pr time
    For medlemmer av Huseiernes Landsforbund vil den første halvtimen være gratis. Videre gis 20 % rabatt på gjeldende priser.

Timepris for næringsdrivende

  • Advokat: fra kr 1 600,- til kr 2 200,- eks mva pr time
  • Advokatfullmektig: fra kr 1 400,- til kr 1 800,- eks mva pr time

 

Timepris i den enkelte sak vil fremkomme av oppdragsbekreftelse som klient mottar ved oppdragets oppstart.

I tillegg til vår timespris tilkommer utgifter som påløper ved oppdraget, herunder bestillingsgebyr, reiseutgifter mv.

Det tas forbehold om endring av våre timespriser. Prisene justeres årlig pr 1.1.Se også
Kontakt oss